اولويت ها و اهداف راهبردي بيمارستان

  • 1394/08/05
  • 11:52:37
  • 7174

سیاست های کلان بیمارستان

توسعه مستمر کمی و کیفی خدمات مراقبت سلامت

حفظ، ارتقاء ایمنی بیماران، کارکنان و تقویت نظام مدیریت خطر

ارتقاء سلامت گیرندگان خمت، کارکنان، محیط و جامعه

افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت و کارکنان

ارتقاء ساختار مدیریت منابع انسانی، مالی، تجهیزات چزشکی و فیزیکی و اطلاعاتی

تقویت برندینگ گردشگری سلامت کیش