برگزاری آزمون دستورالعمل ايمنی بيمار و كنترل عفونت

  • 1402/12/21
  • 08:29:44
  • 747

به گزارش روابط عمومی بيمارستان كيش ،‌آزمون ايمنی بيمار و كنترل عفونت با گروه هدف پرستاری كه شامل پرستاران ،‌كارشناسان اتاق عمل ،  مامايی ، هوشبری‌و بهياران می باشد، روز شنبه مورخ 1402/12/19 در دو پارت صبح و ظهر با حضور مرجان ملك محمدی مدير پرستاری‌ بيمارستان كيش و مشاركت كليه پرسنل گروه هدف در سالن همايش بيمارستان برگزار شد.
مرجان ملك محمدی‌گفت :‌اين آزمون به صورت سراسری  و از جانب معاونت درمان استان هرمزگان به منظور ارزشيابی‌و ارتقاء سطح دانش پرستاران شاغل در مراكز درمانی برگزار گرديده است .
ملك محمدی‌ در ادامه گفت :‌ بعد از انجام آزمون پاسخنامه ها جهت تصحيح به مديريت پرستاری‌معاونت ارسال خواهد شد.