بازديد و رضايت هيأت گردشگر عمانی از بيمارستان كيش

  • 1402/12/21
  • 09:14:44
  • 736

به گزارش روابط عمومی بيمارستان كيش ،‌ هيأت گردشگر عمانی كه به تازگی‌ به جزيره كيش آمده بودند روز شنبه مورخ 1402/12/19ضمن بازديد از بخش های مختلف بيمارستان كيش رضايت خود را از وضعيت موجود و كيفيت خدمات ارائه شده و همچنين آمادگی خود را در زمينه گردشگری سلامت و توسعه آن اعلام نمودند. اين بازديد با حضور آقای‌نعيمی مشاور مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش انجام شد و طی‌ آن فرآيند گردشگری سلامت مورد بازنگری‌ قرارگرفت و تيم بازديدكننده كه از مسئولين دفاتر گردشگری در كشور عمان بودند همكاری‌خود را در زمينه فعال سازی ، گسترش و برطرف نمودن چالش های‌گردشگری‌سلامت را اعلام نمودند. دكتر اميد براتی رئيس ييمارستان كيش مسئله بيمه گردشگرسلامت و پيگيری های‌پس از درمان را امری مهم دانست و توجه به آن را در دستور كار اين مركز درمانی قرار داد.